Adatça neýlon baglanyşyklary nirede ulanylýar

Köplenç neýlon baglanyşyklary nirede ulanylýar?Country'surdumyzyň ykdysadyýetiniň ösmegi bilen dürli pudaklar gülläp ösýär we birleşdiriji gural üçin ol giňden ulanylýar;Senagatda, sim simleri, daňmak, önümleri ulanmak gaty amatly.

Dürli pudaklarda ulanylýan neýlon baglanyşyklarynyň derňewi

Näme üçin neýlon baglanyşyklar lukmançylyk pudagy, zibil agzyndaky gündelik durmuş ýaly durmuşyň ähli gatlaklarynda ulanylýar.Ofisde neýlon galstuklar getirip ýa-da syýahat etseňiz, olary sumkanyň içine salyň, mysal üçin, sumkanyň zipi döwülse, ulanmak üçin zip deşiginiň üsti bilen neýlon baglanyşyklaryny gönüden-göni ulanyp bilersiňiz.
Neýlon baglanyşyklary diňe gündelik durmuşda peýdaly bolman, şahalary göni we kadaly ösmegi üçin agaç ekmek we bag ekmek üçin hem ulanylyp bilner.Bu bag baglamak üçin salgylanma, şahalanmaly bolanyňyzda, daňmagy düzeltmek üçin göni neýlon galstuklar bilen daňyp bilersiňiz.
Neýlon galstuklary diňe bir bag baglamak üçin däl, eýsem elektrik baglamak üçin hem ulanylýar, bu neýlon galstuklary elektrik daňmak üçin ulanylanda aýdyň görünýär.Bu wilka tagtasynyň çyzgysy bilen neýlon baglanyşyklary bolup biler, emma neýlon baglanyşyklaryny baglamak üçin käbir ýokary woltly enjamlar, wyklýuçateller, paýlaýyş gutulary, lampalar, simler we ş.m. talap edilýär!

Neýlon baglanyşyklarynyň esasy ugurlary haýsylar?

1.Naýlon daşy simleri baglaýar:
Baglaýjy telewizor, kompýuter, elektrik içerki liniýa, nebit turbageçirijisi, enjamlar we enjamlar, elektrik daşarky baglanyşyk liniýasy, lampalar we çyralar, elektrik oýnawaçlary birikdirmek, yşyklandyryş, elektron zawodlar, hereketlendirijiler, elektron oýunjaklar we beýleki önümler.

2. Amallary baglamak we düzeltmek üçin ulanylýar
Neýlon galstuklary, welosiped gaplamagy, beýleki zatlary baglamagy öz içine alýan senetçilik üçin ulanylýar, oba hojalygy, bagbançylyk, senetçilik we beýleki hökmany zatlar üçin hem ulanylyp bilner: bu önüm çalt baglamak, gowy izolýasiýa, gowy gulplamak, ulanmak aňsat we ş.m.


Iş wagty: 04-2023-nji sentýabr