Neýlon durmuş goşundylaryny baglanyşdyrmak bilen bir hatarda hilini kesgitleýärmi?

Döwrebap ykdysadyýetiň ösmegi bilen has köp adam ýokary durmuş derejesini getirdi, bu durmuşy amatlylaşdyrdy, neýlon baglanyşyklar durmuşyň bir görnüşi, adamlara amatly, ýönekeý durmuş getirip biler.Şol bir wagtyň özünde, neýlon baglanyşyklaryny ulanyjy hökmünde gözümizi ýuwmak we gowy neýlon baglanyşyklaryny saýlamak möhümdir.

Hiliň pes hilli neýlon baglanyşyklaryny nädip kesgitlemeli?
Adatça plastmassa önümleriniň gyrasy, materialyň ýoklugy, ýanmak, kümüş, köpürjikler, deformasiýa, gysylmak we ş.m. ýaly kemçilikleri bar.Bular neýlon baglanyşyklarynda has köp duş gelýär, şonuň üçin olaryň daşky görnüşini jikme-jik barlamak möhümdir, sebäbi olaryň käbiri önümiň ulanylmagyna täsir etmeýär, ýöne hil hadysalaryna howp bolup biler.

Köp adamlar neýlon baglanyşyklaryny görýärler, şübhelerden doly, kiçijik neýlon baglanyşyklary ýaly görünýär, ýöne gaty çuňňur öwrenişýär, ýönekeý neýlon baglanyşyklary bar, üýtgedilýär, durmuşymyzda gowy kömekçi bolýar, önümçilik durmuşynda giňden ulanylýar.Neýlon baglanyşyklary durmuşda, önümçilikde, gaýtadan işlemekde, gaýyşda we beýleki zatlar bilen bir hatarda neýlon baglanyşyklarynyň kömegini talap edýän pudaklaryň hemmesinde ulanylýar.

Içerki we daşarky zynjyr birikdirmesi üçin neýlon baglanyşyklary
Elektron zawodlarda, telewizorlary birikdirmekde, kompýuterlerde, yşyklandyryşda, içerki liniýa birikdirmesini, şeýle hem daşarky liniýa birikdirmesini öz içine alýan giňden ulanylýar;Gepiň gysgasy, bir gezek “Feike” markaly saç guradyjyny satyn alanyňyzda, onuň wilkasy trapezoidal galstukdyr, etmeli, bu galstuk elektrik simleriniň birikdirilmegi.

Neýlon baglanyşyklary amatlylygy, tizligi we tizligi durmuşa geçirmek üçin, bu neýlon baglanyşyklarynyň özboluşlylygy!
Şeýlelik bilen, neýlon baglanyşyklary barada aýdylanda, ilki bilen neýlon galstuklar, UL tarapyndan tassyklanan neýlon-66 materialyndan, kislota garşylygy, poslama, gowy izolýasiýa, öz-özüni gulplamak, ulanmak aňsat bolan bir görnüşli in engineeringenerçilik plastmassa. , gara neýlon gün şöhlesini baglaýar, ýaşy aňsat däl, ýeňil agram, howpsuz we zäherli däl, güýçli göterijilik ukyby.Soňra neýlon baglanyşyk bukjasynyň aýratynlyklary çalt, izolýasiýany öz içine alýar
gowy izolýasiýa, öz-özüni gulplamak, ulanmak aňsat we beýleki üýtgeşik artykmaçlyklar.


Iş wagty: 04-2023-nji sentýabr