Neýlon baglanyşyklarynyň artykmaçlyklary näme?

Neýlon baglanyşyklarynyň artykmaçlyklary näme?Neýlon baglanyşyklarynyň giňden ulanylmagynyň sebäbi, neýlon baglanyşyklarynyň köp artykmaçlygy bar.

Birinjiden, mehaniki aýratynlyklar taýdan dartyş güýji birneme ýokarydyr.In engineeringenerçilik plastmassa hökmünde neýlon galstuklar, neýlon 66 bilen galyp, dartyş güýjüni güýçlendirýär, ulanyjylar daňmak halkalary üçin dogry diametri we spesifikasiýany saýlap bilerler.

Ikinjiden, daşky gurşawa uýgunlaşmak nukdaýnazaryndan neýlon baglanyşyklary dürli gurşaw üçin amatlydyr.Neýlon baglanyşyklarynyň daşky gurşawa uýgunlaşmagy, -40 ~ 120 ℃ temperatura aralygy mehaniki we ýylylyk garramagyna garşylygy saklamak üçin gaty gowy.Çygly gurşaw üçin neýlon baglanyşyklary ajaýyp mehaniki häsiýetleri hem saklap biler, önümiň gigroskopikligi bar bolsa, az mukdarda çyglylyk dem alsa-da, neýlon baglanyşyklarynyň dartyş güýji diňe birneme azalar, beýleki tarapdan uzalma we täsir güýji neýlon baglanyşyklary gowy gowulaşar.

Üçünjiden, öndürijilik nukdaýnazaryndan neýlon baglanyşyklary elektrik aýratynlyklaryna we gaty gowy ýangyn saklaýjy häsiýetlere eýe.Elektrik enjamynyň temperaturasy 105 derejeden pes bolanda, neýlon baglanyşyklaryna hiç hili täsir etmez we adaty ýagdaýlarda önümiň gowy ýangyn saklanmagy ýakylýar.

Dördünjiden, himiki tarapdan neýlon baglanyşyklary himiki poslama gowy garşylyk görkezýär.Şonuň üçin adaty ýagdaýlarda käbir himiki maddalar önüme uly täsir edip bilmez, ýöne güýçli kislotalar we fenolik himiki maddalar gurşawynda neýlon baglanyşyklarynyň öndürijiligi peseler.

Oveokarda, neýlon baglanyşyklarynyň artykmaçlyklaryna düşünýärsiňiz, şeýlemi?


Iş wagty: 04-2023-nji sentýabr