Neýlon öndürijiligi we çäreleri baglanyşdyrýar

Neýlon galstuklary in engineeringenerçilik plastmassasynyň bir görnüşidir, neýlon 66 sanjymly galyply neýlon baglanyşyklary ajaýyp mehaniki aýratynlyklara eýe, neýlon baglanyşyklarynyň dürli aýratynlyklary dürli tegelek diametri we dartyş güýji (dartyş güýji) bar, (neýlon baglanyşyk spesifikasiýa tablisasyna serediň).

I. Neýlon baglanyşyklarynyň mehaniki aýratynlyklary
II.Temperaturanyň neýlon baglanyşyklaryna täsiri

Neýlon baglanyşyklary ajaýyp mehaniki häsiýetleri we giň temperatura aralygynda (40 ~ 85C) garramaga garşylygy saklaýar.Neýlon baglanyşyklarynda çyglylyk
Ⅲ.Neýlon baglanyşyklarynyň täsiri
Neýlon baglanyşyklary çygly gurşawda ajaýyp mehaniki häsiýetleri saklaýar.Neýlon baglanyşyklary gigroskopikdir we çyglylyk (suwuň düzümi) ýokarlanýarka has uzalýar we täsir edýär, ýöne dartyş güýji we berkligi kem-kemden azalýar.
IV.Elektrik aýratynlyklary we ýakymsyzlygy
Elektrik derejesi 105 ° C-den pes we işleýşine täsir etmeýär.
V. Himiki garşylyk Himiki garşylyk
Neýlon baglanyşyklary ajaýyp himiki garşylyga eýedir, ýöne güýçli kislotalar we fenoliki himiki maddalar olaryň häsiýetlerine uly täsir edýär.
VI.Neýlonyň sowuk howa bilen howa garşylygy
Sowuk we gurak howada neýlon baglanyşyklary ulanylanda döwüler we döwüler.Mundan başga-da, neýlon galstuklar öndürilende, bu döwük hadysany çözmek üçin gaýnag suw prosesi ulanylyp bilner.Önümçilik prosesinde temperatura we tizlige gözegçilik etmeklige hem üns bermeli, nurbatdaky çig malyň gaty uzak we material ýanmagyna ýol bermäň.

Neýlon baglanyşyklary (kabel baglanyşyklary)
1. Neýlon baglanyşyklary gigroskopikdir, şonuň üçin gaplamany ulanmazdan ozal açmaň.Gaplamany çygly gurşawda açanyňyzdan soň, ony 12 sagadyň dowamynda ulanmaga synanyşyň ýa-da ulanylanda we ulanylanda neýlon baglanyşyklarynyň dartyş güýjüne we berkligine täsir etmezlik üçin ulanylmadyk neýlon galstuklaryny gaýtadan gaplaň.
2. Neýlon galstuklaryny ulananyňyzda, dartyş neýlon baglanyşyklarynyň dartyş güýjünden ýokary bolmaly däldir.
3. Baglanjak obýektiň diametri neýlon kabel galstugynyň diametrinden kiçi bolmaly, neýlon kabel galstugynyň diametrinden uly ýa-da deň bolmaly, işlemek amatly däl we galstuk berk däl, galan uzynlygy daňandan soň zolak 100MM-den az bolmaly däldir.
4. Baglanjak obýektiň üstki bölegi ýiti burçlary bolmaly däldir.
5. Neýlon galstuklary ulananyňyzda, umuman, iki usul bar, biri el bilen el bilen berkitmek, beýlekisi berkitmek we kesmek üçin galstuk ulanmak.Galstuk ýaragy ulanylanda, ýaragyň berkligini kesgitlemek üçin galstugyň ululygyna, inine we galyňlygyna baglylykda ýaragyň berkligini sazlamaga üns berilmelidir.


Iş wagty: 04-2023-nji sentýabr