Poslamaýan polat baglanyşyk aýratynlyklary we ýerüsti material

Poslamaýan polatdan galstuk aýratynlyklary

1, poslamaýan polatdan ýasalan ýerüsti film köp görnüşde zaýalanýar, gündelik durmuş aşakdaky görnüşlerde has ýygy duş gelýär!
2, tozanyň beýleki metal elementlerini öz içine alýan poslamaýan polat baglanyşyklaryň ýa-da çygly howada, kondensatyň arasyndaky poslamaýan polat baglanyşyklary, ikisi mikro batareýa birikdiriler we elektrohimiýa itergi berer; reaksiýa, goraýjy film zaýalanýar, elektrokimiki poslama diýilýär.
3, poslanmadyk polatdan ýasalan organiki maddalaryň suwunyň ýelmeşmegi (gök, nahar çorbasy, tüýkürmek we ş.m.), suw ýagdaýynda organiki kislotany emele getirýär, uzak wagtlap demir üstündäki organiki kislotanyň poslamagy, poslamaýar kislota, aşgar, duz maddalaryny öz içine alýan polat galstuk ýelimi (aşgar suwuň bezeg diwary, hek suw sepmesi) ýerli poslama sebäp bolýar.
4, hapalanan howada (köp mukdarda gidrofob, kömürturşy gazy, azot oksidi atmosferasy ýaly), kondensasiýa, kükürt kislotasynyň, azot kislotasynyň, sirke kislotasynyň suwuk nokadynyň emele gelmegine, himiki poslama sebäp bolýar.

Ikinjiden, poslamaýan polatdan ýasalan ýerüsti talaplar

1, ýelimleri aýyrmak we stoluň üýtgemegine sebäp bolýan daşarky sebäpleri ýok etmek üçin bezeg poslamaýan polat zolak polat guşagynyň üstündäki zal bilen arassalanmaly we süpürilmeli.
2, 316 poslamaýan polat baglanyşyklary ulanmak üçin kenarýaka zolagy, 316 material deňiz suwunyň poslamagyna garşy durup biler.
3, bazarda poslamaýan polatdan ýasalan turba himiki düzümi 304 material talaplaryna laýyk däl, degişli milli standartlara laýyk gelmeýär, şonuň üçin ulanyjylaryň abraýly öndürijiniň önümlerini üns bilen saýlamagyny talap edýän posyň döremegine sebäp bolar.
Öndürýän poslamaýan polat baglanyşyklarymyzyň aýratynlyklary, poslamaýan polatdan ýasalan baglanyşyklar poslamaýan poladyň aýratynlyklaryny dowam etdirýär

Üçünjisi, poslamaýan poladyň hili, haýsy taraplarda aýratyn öndürijiligi baglanyşdyrýar?

1, poslamaýan polat baglanyşyklar poslama garşylygy gowy we adaty polatdan has berkdir
2, poslamaýan polat kabel baglanyşyklary, ýerüsti bejergisi sebäpli gaty aňsat, ýönekeý tehniki hyzmat.
3, otag temperaturasyny gaýtadan işlemegiň poslamaýan polat baglanyşyklary, ýagny aňsat plastmassa gaýtadan işlemek
4, Poslamaýan polat baglanyşyklaryň ýokary güýji inçe tabaklary ulanmaga mümkinçilik berýär.
5, Poslamaýan polatdan ýasalan poslama garşylyk gowy.
6, Poslamaýan polatdan ýasalan ýüzler owadan we ulanmagyň mümkinçilikleri dürli-dürli.
7, Poslamaýan polat baglanyşyklar ýokary temperaturanyň okislenmegine çydamly we ýokary güýji bar, şonuň üçin oda çydamly.
8, Poslamaýan polatdan ýasalan baglanyşyklar arassa we ýokary derejeli.
9, Poslamaýan polatdan ýasalan gowy kebşirleýiş.


Iş wagty: 04-2023-nji sentýabr