Biz hakda

logo

WENZHOU ŞIYUN ELEKTRON CO., LTD
2008-nji ýylda döredilen Hytaýyň kabel esbaplaryny öndürmekde we satmakda ýöriteleşen öňdebaryjy önümidir.Şiýun, müşderilerimize kabel esbaplary (baglamak we berkitmek) üçin iň oňat çözgütleri hödürlemäge bagyşlanýar.
10,000 inedördül metrden gowrak we 70-den gowrak işgäri bolan Hytaýyň Zhejiang şäheriniň ueueqing şäherinde ýerleşýän bu kärhana.

Bu

kompaniýa-1

Şiýunyň missiýasy

Müşderileri nyşana alyň we olaryň islegleri we haýyşy, müşderilerimize kanagatlanarly çözgütler beriň

kompaniýa-2

Şiýunyň görüşi

Hytaýyň kabel galstuk pudagynda öňdebaryjy marka bolmak

kompaniýa-3

Şiýunyň gymmatlyklary

Müşderilerimize çalt jogap wagtyny we hil hyzmatyny ileri tutýarys.Önümimiziň esasy başarnyklaryny yzygiderli gowulandyrmak bilen, müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin has güýçlenýäris.

Kompaniýa

Profil

Esasy satylýan önümler, öz-özüni gulplaýan neýlon kabel galstuklary, metal çeňňek kabel galstuklary, marker kabel galstuklary, dakylýan baş kabel galstuklary, awtoulag bölekleri kabel galstugy, poslamaýan polat kabel galstuklary ... 2010-njy ýylda SHIYUN ISO900: 2008 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyna eýe boldy. .Bu aralykda önümler CE, UL, SGS, RoHS, REACH şahadatnamalary bilen enjamlaşdyrylandyr.Önümler esasan Amerika, Europeewropa, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar we beýleki bazarlara satylýan dürli senagat simli zolaklarda giňden ulanylýar.Önümiň hili we satuwdan soňky hyzmaty sebäpli SHIYUN müşderilerimizden gowy baha alýar.

Durnukly ösüşiň soňky onýyllygynda, Şiýunyň esasy wezipesi müşderilerimize önümi ösen tehnika we has ýokary hilli hödürlemekdir.Bu maksada ýetmek üçin, Şiýun degişli kärdeşlerine hünär derejesini we tehniki ukyplaryny ýokarlandyrmaga, yzygiderli öwrenmäge we ösmäge dowam edýär.

2020-nji ýylda UL synagyndan hünärmenleri leksiýa bermek üçin kompaniýamyza baryp görmäge çagyrdyk.Standartlaşdyrylan synag prosesi ugrukdyrylandan soň, işgärler UL-nyň howpsuzlyk standartlaryna we standartlaşdyrylan synag usullaryna goşmaça we çuňňur düşünýärler.
Bu etapda, SHIYUN UL kepillendirilen enjamlaryň hemmesi bilen diýen ýaly enjamlaşdyryldy: dartyş synag enjamlary, çyglylygy barlamak enjamlary, garramaga garşy, ýokary we pes temperatura synag enjamlary we önümiň öndürijiligini gowulandyrmak we gowulandyrmak üçin UV synag enjamlary.

SHIYUNers, kompaniýanyň goldawy bilen, dyngysyz öwrenmegi we öz-özüňi ösdürmegi, tehnologiýany täzeläp, dünýä bazaryndaky talaplary kanagatlandyrmak üçin ilkinji nobatda “müşderi merkezini” almagy öwrener.Açyk pikirli ýürek bilen, saparyňyzy, aragatnaşygyňyzy we pikir alyşmagyňyzy tüýs ýürekden garşylaýarys!

Toparlaýyn iş

bölümiň ady

Biziňki

Üstünlikleri

Gowy çig mal üpjünçiligi

Biz tarapyndan öndürilen ähli kabel baglanyşyklary, ýokary hilli kepillendirmek üçin virgin neýlon 6/6 ulanýar.Kabel baglanyşyklary Invista markasy, Huafeng, Dupont ... ýaly gowy materiallary ulanýar.

Gowy dartyş güýji

Güýçli tehniki goldaw bilen, güýçli dartyş güýjüni üpjün etmek üçin ähli gurallar adaty (has galyň);Önümlerimiz hil, güýç we reňk boýunça yzygiderli.

Gowy dartyş güýji

Qualityokary hilli bahaly baha
Kabel baglanyşyklarynyň gowy we bäsdeşlik bahalary bar

Doly şahadatnamalar bilen enjamlaşdyrylan

Şahadatnama: CE, RoHS, REACH, UL, BSCI

Dizaýn patent önümleri bilen

Iki dişli görünýän “Super Densile Strength Cable Ties” üçin dizaýn nagşy bilen ýüz tutduk.Öndürijilik, adaty öz-özüni gulplaýan neýlon kabel baglanyşyklaryndan 20% güýçlidir.

Gysga wagt

30 günüň içinde buýrugy bir gezek tassyklaň.

Şahadatnama

bölümiň ady