Habarlar

 • Neýlon baglanyşyklarynyň artykmaçlyklary näme?

  Neýlon baglanyşyklarynyň artykmaçlyklary näme?Neýlon baglanyşyklarynyň giňden ulanylmagynyň sebäbi, neýlon baglanyşyklarynyň köp artykmaçlygy bar.Birinjiden, mehaniki aýratynlyklar taýdan dartyş güýji birneme ýokarydyr.In engineeringenerçilik plastmassa hökmünde neýlon galstuklar sanjym wi ...
  Koprak oka
 • Adatça neýlon baglanyşyklary nirede ulanylýar

  Köplenç neýlon baglanyşyklary nirede ulanylýar?Country'surdumyzyň ykdysadyýetiniň ösmegi bilen dürli pudaklar gülläp ösýär we birleşdiriji gural üçin ol giňden ulanylýar;Senagatda, sim simleri, daňmak, önümleri ulanmak gaty amatly....
  Koprak oka
 • Poslamaýan polat baglanyşyk aýratynlyklary we ýerüsti material

  Poslamaýan polat galstuk aýratynlyklary 1, poslamaýan polatdan ýasalan ýerüsti film köp görnüşde zaýalanýar, gündelik durmuş aşakdaky görnüşlerde has ýygy duş gelýär! 2, tozanyň beýleki metal elementlerini ýa-da daşary ýurt metal bölejiklerini çekýän poslamaýan polat baglanyşyklaryň üstü ...
  Koprak oka
 • Neýlon durmuş goşundylaryny baglanyşdyrmak bilen bir hatarda hilini kesgitleýärmi?

  Döwrebap ykdysadyýetiň ösmegi bilen has köp adam ýokary durmuş derejesini getirdi, bu durmuşy amatlylaşdyrdy, neýlon baglanyşyklar durmuşyň bir görnüşi, adamlara amatly, ýönekeý durmuş getirip biler.Şol bir wagtyň özünde, neýlon baglanyşyklaryny ulanyjy hökmünde möhümdir ...
  Koprak oka
 • Neýlon öndürijiligi we çäreleri baglanyşdyrýar

  Neýlon baglanyşyklary in engineeringenerçilik plastmassasynyň bir görnüşidir, neýlon 66 sanjymly galyply neýlon galstuklary ajaýyp mehaniki aýratynlyklara eýe, neýlon baglanyşyklarynyň dürli aýratynlyklary dürli tegelek diametri we dartyş güýji (dartyş), (neýlon baglanyşyk spesifikasiýa tablisasyna serediň ...)
  Koprak oka
 • Awtoulag neýlon programmalary we ýörelgeleri baglanyşdyrýar

  Birinjiden, awtoulag neýlon baglanyşyklaryny ulanmak Awtoulag pudagynyň çalt ösmegi üçin awtoulag önümçiliginiň tizligi, awtoulag simleriniň köpüsi, awtoulag simleri, awtoulag simleri bilen ulanylýan awtoulag içerki görnüşi ýaly gaty ajaýyp. eşik ...
  Koprak oka
 • ŞIYUN 133-nji kanton ýarmarkasynda

  Wenzhou Shiyun Electronics Co., Ltd., dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bilen duşuşmak we indiki sargytyň bahasyny kesgitlemek üçin 133-nji awtonom kanton ýarmarkasyna gatnaşdy.Bu sergide kompaniýa Russiýadan, Awstraliýadan, Polşadan, Indoneziýadan we Merkezi Amerikadan täze keşpleri özüne çekdi ...
  Koprak oka
 • Islendik gurşawda kabelleri berkitmek üçin neýlon kabel baglanyşyklary

  Neýlon kabel baglanyşyklary, kabelleri, turbalary we şlanglary üpjün etmek üçin iň ygtybarly we tygşytly çözgütleriň biridir.Qualityokary hilli poliamid 6.6 (PA66) -dan ýasalan bu içerki diş kabel baglanyşyklary kislota we poslama çydamly, gowy izolýasiýa we berk çydamlylyk bolup, olary ideal ergin edýär ...
  Koprak oka
 • Neýlon kabel baglanyşyklarymyz hakda ýygy-ýygydan soralýan soraglar

  Neýlon kabel baglanyşyklarymyz hakda ýygy-ýygydan soralýan soraglar

  S: Neýlon kabel baglanyşyklaryňyzyň aýratynlyklary näme?J: Neýlon kabel baglanyşyklarymyz, önümlerimiziň ýalpyldawuk kemçiliklerden halas bolmagyny üpjün etmek üçin ýokary hilli galyndy standartlary bilen öndürilýär.Bazardaky köp kabel baglanyşyklaryndan has agyr we birneme galyň, olary has çydamly edýär ...
  Koprak oka
 • KABEL BILEN ULANMAK

  Kabel baglanyşyklary, esasanam neýlon kabel baglanyşyklary, dürli pudaklarda barha ýaýbaňlanýar.Bu köptaraply we çydamly gurallar köp sanly amaly hödürleýär, olary köp ugurlarda çalşyp bolmaýar.Ilki bilen neýlon kabel baglanyşyklary kabelleri guramak üçin iň amatly çözgütdir.Olar ...
  Koprak oka
 • Kabel galstugyňyzy nädip gowy saklamaly?

  Salam dostlarym, Gündelik durmuşyňyzda kabel baglanyşyklaryny ulanmalymy?Kabel baglanyşyklaryny gündelik durmuşyňyzda has gowy ýerine ýetirmek üçin size birnäçe maslahatlar.Açmaga howlukmaň, sebäbi bu gün çykdajylary tygşytlamak we hyzmat möhletini uzaltmak üçin käbir tehniki maslahatlary aýdarys ...
  Koprak oka
 • Zip galstuk esasan näme bilen ulanylýar?

  Zip galstuk esasan näme bilen ulanylýar?

  Kabel baglanyşyklary diýlip hem atlandyrylýan neýlon kabel baglanyşyklary, köp taraplylygy we berkligi üçin Europeanewropa we Amerikan bazarlarynda giňden ulanylýar.Olar aşa yssy we agyr şertlere çydap bilýän gaty, ýöne çeýe materialdan, adatça neýlon 6/6.Europeewropada we Amerikada umumy ulanylýan ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3